Архитектура

Курсът цели предоставяне на знания и практически умения за използване на софтуерния продукт ArchiCAD при осъществяване на архитектурно проектиране

Настоящото ръководство е разработено в съответствие с изискванията на учебната програма за обема и съдържанието на първи курсов проект по учебната дисциплина „Интериор“ /АП VI – Интериор I - интериор на жилищно пространство/ за студентите от специалност „Архитектура“. То включва методически указания за работа по проекта, основни принципи и етапи при проектирането, указания за разработване на детайли и избор на материали, изисквания при представяне на проектните материали, интерпретация на най-важните и необходими за студента постановки при представяне на проектното решение.

В ръководството са залегнали съвременни принципи, прилагани както при обучението по съответната дисциплина, така и при реално проектиране и реализация на съответната разработвана задача по време на курса.

С цел по-добро онагледяване на теоретичната част са използвани реални студентски разработки на студенти от ВСУ „Любен Каравелов“, които са селектирани на база положителните си качества и професионален подход при разработването и представянето им, както и реални примери от практиката.

Курсът представлява  разглеждане на различни теми свързани с интериора, като за цел има запознаване на студентите с интериорът като същност на архитектурата. Преминава през кратък исторически преглед  през различни епохи и като основа разглежда различни типове мебели за обзавеждане на жилищното пространството. Курсът не изчерпва материала, който се преподава на лекциите в специалност "Архитектура", трети курс, но може да послужи като допълнителна информация при подготовка за изпита по Интериор I.

Същност на агро-производствените сгради, ферми и комплекси. Основни тенденции при планирането на аграрните стопанства. Генерален план на ферми и комплекси за първична обработка на селскостопанска продукция.

Видове животновъдни ферми (съдържание в зависимост от начинина на отглеждане и вида на животните, застрояване и ориентация, планови решения, пространствени структури, конструкции и материали).

Сгради и съоръжения за първична обработка и съхранение на селскостопанска продукция (съхранение на зърнени храни и фуражи, плодохранилища, сушилни). Вегетационни постройки. Сгради за съхранение и поддържане на селскостопанската техника. Торищни съоръжения.

Същност на агро-производствените сгради, ферми и комплекси. Основни тенденции при планирането на аграрните стопанства. Генерален план на ферми и комплекси за първична обработка на селскостопанска продукция.

Видове животновъдни ферми (съдържание в зависимост от начинина на отглеждане и вида на животните, застрояване и ориентация, планови решения, пространствени структури, конструкции и материали).

Сгради и съоръжения за първична обработка и съхранение на селскостопанска продукция (съхранение на зърнени храни и фуражи, плодохранилища, сушилни). Вегетационни постройки. Сгради за съхранение и поддържане на селскостопанската техника. Торищни съоръжения.

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално-планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно-строителни решения, конструкции и архитектура). Базисни познания за работната среда в индустриалните предприятия и територии. Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни, площни и териториални показатели). Санитарно-хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено-хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухи, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Комплексни обекти за услуги. Нова териториална организация на същите в условията на пазарна икономика.

Курс за придобиване на теоретични знания по растерна графика и практически умения за използване на софтер за редактиране на растерни изображения.

Създаване и организиране на учебни материали в електронен вид за подготовка на студенти по дисциплината 3DStudioMax