ССС, редовно

Курсът пo Математически Анализ 2 съдържа теория и задачи и е съобразен с програмата за студентите от ВСУ.

Запознава с пакета Matlab и възможностите му за решеване на проблеми по механика и съпромат.

Курсът по английски език е предназначен за задочници от първи курс, ССС, с хорариум от 46 часа годишна аудиторна заетост.

Той включва теми/упражнения по общ английски и строителна терминология.