САСС

Лекционният курс “Пътно строителство” в обем от 30 аудиторни часа има за цел да даде на завършващите студенти във ВСУ с квалификация „инженер-архитект” необходимите знания относно пътищата и пътната мрежа на РБ, основните въпроси от проектирането на пътя в план, надлъжен профил, напречни профили, както и взаимодействието между пътя и превозните средства. В курса студентите се запознават с различните видове пътни настилки и по-подробно с конструкцията и технологията за изпълнение на асфалтобетонни и бетонни настилки. Курсът по Пътно строителство е за студентите от специалност САСС.

Обучението завършва с писмен семестриален изпит с формат на тест.

Курсът по история на архитектурата на древността и античността е първа част на курса по история на архитектурата. По същността си той е общ курс по история на архитектурата и в него е разгледана култовата, гражданската архитектура и градоустройството за периода.