ССС, редовно

Напрежения в почвите, деформации и устойчивост на земната основа, консолидация и реология на свързаните почви, земна реакция, земен натиск, динамика на строителните почви, лабораторни и полеви методи за изпитване на почвите, а във фундирането: плоско и дълбоко фундиране, укрепване на строителни ями, свлачища и срутища, подпорни съоръжения, фундиране на слаби почви, усилване на фундаментите и земната основа.

Курсът “Дървени и пластмасови конструкции” има за цел да даде необходимите знания на строителния инженер с бакалавърска степен за:

  • Основните видове дървени конструкции, използвани в строителството, структурата и особеностите на дървесината, защитата й от биологични повреди и пожар, работа на дървесината при натоварване, оразмеряване на елементите при различните видове въздействия и конструкции, дървени покривни конструкции на сгради.
  • Пластмасите като материал, използван в строителството и основни видове пластмасови конструкции

Курсът е за студентите от 3 и 4 курс, специалност ССС, редовно обучение, и е с хорариум 30 ч. лекции и 15 ч. упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект по дървени конструкции.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит.

Дисциплината “Инженерни инсталации” има за цел да даде необходимите познания за различните видове инженерни мрежи и съоръжения включени в изграждането на строителните сгради и съоръжения.

Дисциплината “Инженерни инсталации” има за цел да даде необходимите познания за различните видове инженерни мрежи и съоръжения включени в изграждането на строителните сгради и съоръжения.