ССС, задочно

Курсът “Пътно и железопътно строителство” има за цел да даде на бъдещия строителен инженер с бакалавърска степен необходимите знания и умения относно пътищата и пътната мрежа на РБ, проектирането на пътя в план, надлъжен профил, напречни профили. В курса студентите изучават различните видове пътни настилки и по-подробно конструкцията и технологията на изпълнение на асфалтобетонни и бетонни настилки. Курсът запознава студентите с методите за оразмеряване на настилките, взаимодействието между пътя и превозните средства, отводняването на пътищата.

От железопътното строителство са включени основни въпроси от тягови изчисления, план и профил на железопътната линия, елементи и устройство на долно и горно строене.

Курсът по пътно и железопътно строителство е за специалност ССС задочно обучение и е с хорариум на присъствените занятия 24 часа лекции и 14 часа упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект на участък от третокласен или общински път.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит с формат на тест.

Дисциплината “Инженерни инсталации” има за цел да даде необходимите познания за различните видове инженерни мрежи и съоръжения включени в изграждането на строителните сгради и съоръжения.