ССС, редовно

Напрежения в почвите, деформации и устойчивост на земната основа, консолидация и реология на свързаните почви, земна реакция, земен натиск, динамика на строителните почви, лабораторни и полеви методи за изпитване на почвите, а във фундирането: плоско и дълбоко фундиране, укрепване на строителни ями, свлачища и срутища, подпорни съоръжения, фундиране на слаби почви, усилване на фундаментите и земната основа.

Предмет и задачи на строителната статика. Геометрично изменяеми и неизменяеми конструкции. Статически определими системи.Определяне на разрезните усилия в статически определими системи. Построяване на диаграмите на разрезните усилия. Свойства на диаграмите.Линии на влияние. Статически и кинематичен начин за определяне на линиите на влияние. Определяне на усилията с помощта на линиите на влияние. Герберова греда. Триставни дъги и рамки. Ферми с допълнителни фермички. Ромбовидни ферми. “K”-ферми. Триставни, лангерови и висящи ферми. Смесени висящи и лангерови системи. Принцип на възможните премествания при идеално еластичните системи. Определяне на премествания, предизвикани от външен товар, топлинно въздействие и от преместване на опорите. Енергетични теореми. Еластични линии при пълностенни системи и ферми. Построяване чрез аналогията на Mohr.Линии на влияние за премествания.

Курсът “Пътно и железопътно строителство” има за цел да даде на бъдещия строителен инженер с бакалавърска степен необходимите знания и умения за пътищата и пътната мрежа на РБ, проектирането на пътя в план, надлъжен профил, напречни профили. В курса студентите изучават различните видове пътни настилки и по-подробно конструкцията и технологията на изпълнение на асфалтобетонни и бетонни настилки. Курсът запознава студентите с методите за оразмеряване на настилките, взаимодействието между пътя и превозните средства, отводняването на пътищата.

От железопътното строителство са включени основни въпроси от тягови изчисления, план и профил на железопътната линия, елементи и устройство на долно и горно строене.

Курсът по пътно и железопътно строителство е за специалност ССС редовно обучение и е с хорариум от 45 часа лекции и 30 часа упражнения, провеждани в трети и четвърти семестър.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект на участък от третокласен или общински път.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит с формат на тест.

Учебната програма на дисциплината „Технология на довършителните работи“ съдържа:

Характерни особености и технологична последователност при довършителните работи; Изпълнение на външни и вътрешни мазилки; Изпълнение на подови настилки – монолитни (шлайфани бетонни настилки, подови замазки, саморазливни настилки) и монтажни (керамични, дървени, ламиниран паркет); Изпълнение на хидроизолационни работи откритите и закритите части на сгради и съоръжения- хидроизолации от огъваеми битумни мушами, битумни керемиди (шиндли), цимент-полимерни и полимерни течни състави; Изпълнение на интегрирани топлоизолационни комбинирани системи. Технология на топлоизолиране на подове, сутереренни стени и покриви; Технология за монтаж чрез закрепване на дюбели и анкери; Технология за монтажа на дървена, алуминиева и пластмасова дограма.; Технология за изпълнение на шпакловки, бояджийски и тапетни работи; Сухо строителство - изпълнение на стени, тавани, сухи мазилки и подове; Материали, машини и инструменти, изисквания и технологична последователност при изпълнението на видовете довършителни работи в строителството; Контрол на качеството, измерване и приемане.

В извънаудиторно време е предвидено провеждане на учебна практика с продължителност 6 часа – посещение на строителни обекти и запознаване с технологичните правила за изпълнение на довършителни работи.