САСС

Лекционният курс формира общата и специализираната култура на студентите от специалностите архитектура и САСС. Той запознава студентите с периодизацията и класификацията на изобразителното изкуство. Развива визуалната памет и способността им да разпознават художествените стилове и направления, както и отделните автори и техните творби. Курсът е организиран съгласно програмата на ВСУ както следва: тридесет лекции, в които материалът е ситематизиран на основата на общовъзприетите принципи за общата история на изкуството. Хронологическият обхват е от праисторическата епоха до средата на ХХ в.

The course is intended for first-year students of Architecture. It contains both general English materials and terminology resources.