Архитектура

Задачи за трансформация на куб по зададено условие

Лекционният курс формира общата и специализираната култура на студентите от специалностите архитектура и САСС. Той запознава студентите с периодизацията и класификацията на изобразителното изкуство. Развива визуалната памет и способността им да разпознават художествените стилове и направления, както и отделните автори и техните творби. Курсът е организиран съгласно програмата на ВСУ както следва: тридесет лекции, в които материалът е ситематизиран на основата на общовъзприетите принципи за общата история на изкуството. Хронологическият обхват е от праисторическата епоха до средата на ХХ в.

Обучението по дисциплината “Сградостроителство II” има за цел:

  • Да даде на обучаемите  основни познания за сградните  елементи,  техните видове, материали и строително изпълнение, детайли на съединенията им, съгласно обхвата на разделите, посочени в учебната програма.
  • Да запознае студентите с най-новите постижения в тази област, с цел ефективната им реализация в строителната практика.
  • Да формира умения за самостоятелна работа при проектирането на сгради с отчитане на изискванията на действащите нормативни документи.
  • Да насочи вниманието на студентите върху проблемите свързани с опазването на околната среда в непосредствена връзка със строителното производство.

Съдържание на курса: стационарни сглобяеми стени, изградени чрез послоен монтаж; преместваеми (мобилни) преградни стени; бои и тапети; елементи на сградата, свързани със стените; скелет на сградата; подове; дървени и метални подови конструкции; масивни подови конструкции; подови настилки; балкони и лоджии; окачени тавани; стълби.

Лекционният курс по Сградостроителство ІІ е за студентите от 1 курс, специалност Архитектура и е с хорариум 30 ч., провеждани във втори семестър.

Заверка на семестъра за лекции се дава ако студентът присъствуват поне в три списъка при направени общо 6 проверки.

Оценка за теоретичните знания на студентите по лекционния курс се получава чрез полагане на семестриален изпит .