САСС

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Разположение на промишлените територии. Генерален план на промишленото предприятие. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално -планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно -строителни решения, конструкции и архитектура). Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни, площни и териториални показатели). Санитарно - хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено - хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухи, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Аграрни сгради (основни тенденции при планирането на аграрните стопанства, видове животновъдни ферми, складови сгради в селското стопанство).

 Курсът “Дървени и пластмасови конструкции” има за цел да даде необходимите знания на завършилите ВСУ с квалификация "инженер-архитект" относно:

  •  Основните видове дървени конструкции, използвани в строителството, структурата и особеностите на дървесината, защитата й от биологични повреди и пожар, работа на дървесината при натоварване, оразмеряване на елементите при различните видове въздействия и конструкции, дървени покривни конструкции на сгради.
  • Пластмасите като материал, използван в строителството и основни видове пластмасови конструкции

Курсът е за студентите от 3 и 4 курс, специалност САСС, редовно обучение, и е с хорариум 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект по дървени конструкции.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит.

Курсът “Пътно и железопътно строителство” има за цел да даде на бъдещия строителен инженер с бакалавърска степен необходимите знания и умения относно пътищата и пътната мрежа на РБ, проектирането на пътя в план, надлъжен профил, напречни профили. В курса студентите изучават различните видове пътни настилки и по-подробно конструкцията и технологията на изпълнение на асфалтобетонни и бетонни настилки. Курсът запознава студентите с методите за оразмеряване на настилките, взаимодействието между пътя и превозните средства, отводняването на пътищата.

От железопътното строителство са включени основни въпроси от тягови изчисления, план и профил на железопътната линия, елементи и устройство на долно и горно строене.

Курсът по пътно и железопътно строителство е за специалност ССС задочно обучение и е с хорариум на присъствените занятия 24 часа лекции и 14 часа упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект на участък от третокласен или общински път.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит с формат на тест.