САСС

Същност на индустриалната (промишлена) архитектура. Разположение на промишлените територии. Генерален план на промишленото предприятие. Производствени сгради и помещения (съдържание, функционално -планови схеми, пространствени структури, застрояване, ориентация и осветление, архитектурно -строителни решения, конструкции и архитектура). Комплексно обществено обслужване в производствените предприятия (класификационни характеристики, базисни, площни и териториални показатели). Санитарно - хигиенни звена в производствените сгради и помещения (класификации и решения по производствено - хигиенен признак, според обслужваната производствена структура, съдържание, функционална схема и местоположение). Столово хранене (видове кухи, звена и основни блокове, зали за хранене и анексии към тях). Аграрни сгради (основни тенденции при планирането на аграрните стопанства, видове животновъдни ферми, складови сгради в селското стопанство).

 Курсът “Дървени и пластмасови конструкции” има за цел да даде необходимите знания на завършилите ВСУ с квалификация "инженер-архитект" относно:

  •  Основните видове дървени конструкции, използвани в строителството, структурата и особеностите на дървесината, защитата й от биологични повреди и пожар, работа на дървесината при натоварване, оразмеряване на елементите при различните видове въздействия и конструкции, дървени покривни конструкции на сгради.
  • Пластмасите като материал, използван в строителството и основни видове пластмасови конструкции

Курсът е за студентите от 3 и 4 курс, специалност САСС, редовно обучение, и е с хорариум 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект по дървени конструкции.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит.

В курса се изучава софтуерният продукт Revit Architecture 2014