Архитектура

Курсът дава знания за аспектите на Интернет, които практикуващите професията архитект биха срещнали: създаване на фирмен сайт, представяне на архитектурни проекти в Интернет, комуникация с възложители и колеги през Интернет, съвместна работа върху проекти и др. 

Раздел 1: Стоманени конструкции.
Строителна конструкция – дефиниция съгл. ЕС. Видове стомани. Асортимент на изделията от стомана за стоманени конструкции. Основни положение на метода по гранични състояния. Понятие за носимоспособност на напречните сечения и на елементите на стоманените конструкции при различни усилия. Съединения и съединителни средства – заварени, болтови и нитови. Греди и гредови конструкции. Колони – видове и конструиране. Ферми– видове и конструиране. Едноетажни рамкови конструкции на производствени сгради. Видове кранове и подкранови конструкции. Конструкция на покривното и стенното ограждане. Конструкция на горното осветление. Пространствено укрепване на равнинни конструкции на сгради. Конструкции на етажни и високи сгради със стоманена конструкция. Стоманени конструкции на сгради с големи отвори. Структурни конструкции. Висящи конструкции.

Индустриални (промишлени) територии и транспортна инфраструктура.

Цели на курса: Лекционният и творческо - проектантски курсове в Част 2 имат за цел да запознаят студентите с основните теоретични изисквания, проектантски и строителни критерии при устройство на индустриалните територии и изграждане на спомагателните и транспортни обекти в тях и селищния организъм.

Съдържание на курса: Индустриални (промишлени) територии. Основи на устройство на територията (ЗУТ). Устройствено планиране (проектиране) на териториите. Устройствени критерии при проектирането на промишлените територии. Избор на район, селище и УППИ за конкретно предприятие. Селищно -структурни и природни фактори при избора на терена. Ескизен устройствен план на индустриална територия. Комуникационно - планови решения на индустриални микрорайони и квартали. Застрояване, благоустрояване, озеленяване и геодезия на промишлената площадка. Транспорт в промишлените територии и селищния организъм.

Курсът “Дървени и пластмасови конструкции” за специалност "Архитектура" има за цел да даде необходимите знания на завършилите ВСУ с квалификация „архитект” относно:

  • предимствата и недостатъците на дървените конструкции, структурата и особеностите на дървесината
  •  прилаганите архитектурно-конструктивни решения при проектиране и изграждане на сгради от дървесни материали 
  • защитата на дървените конструкции от биологични повреди и пожар
  • общите положения за работа на дървесината при натоварване и при различните видове въздействия
  • дървените покривни конструкции на сгради
  • пластмасите като материал, използван в строителството и основни видове пластмасови конструкции

Курсът е за студентите от 4 курс, специалност Архитектура и е с хорариум 15 ч. лекции и 15 ч. упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва две курсови задачи с малък обем с оглед запознаване с поведението и работата на дървесината при натоварване.

Обучението завършва с оценяване на курсовите задачи и полагане на писмен семестриален изпит, който се провежда съвместно с изучаваните преди това Стоманени конструкции.

 

 

 

Курсът е по история на изкуството част 1 и част 2 за студентите от 408 и 508 групи