ОАН

Обучението по тази дисциплина е насочено към овладяване на знания по проблемите на формирането и развитието на българския културен модел, на неговия характер и специфика за изграждането на културно-историческо мислене е студентите. Проследяват се културните процеси, развитието на изкуствата, на духовната и материалната култура, на архитектурата и знаковата система на духовните и културните центрове от времето на праисторическите общества до Новото време включително. Особено внимание се отделя на културните модели от Античността, Средновековието, Възраждането, Следосвобожденския период и на формирането на организирания художествен живот през първите десетилетия на ХХ в. Специално място е отделено на особеностите на архитектурата на фона на формирания исторически модел в отделните епохи. Засягат се проблемите на българската духовност и национална идентичност.

Курсът разглежда мястото на движимите ценности и художествените архитектурни елементи в архитектурата на България.