ССС, редовно

Курсът “Дървени и пластмасови конструкции” има за цел да даде необходимите знания на строителния инженер с бакалавърска степен за:

  • Основните видове дървени конструкции, използвани в строителството, структурата и особеностите на дървесината, защитата й от биологични повреди и пожар, работа на дървесината при натоварване, оразмеряване на елементите при различните видове въздействия и конструкции, дървени покривни конструкции на сгради.
  • Пластмасите като материал, използван в строителството и основни видове пластмасови конструкции

Курсът е за студентите от 4 и 5 курс, специалност ССС, задочно обучение, и е с хорариум на присъствените занятия 16 ч. лекции и 10 ч. упражнения.

През курса на обучение всеки студент разработва самостоятелно по индивидуално задание проект по дървени конструкции.

Обучението завършва със защита и оценяване на проекта и полагане на писмен семестриален изпит.